Pěstování trávníků
zakládání trávníků

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ

Pece-o-travnikPři zakládání trávníkové plochy je nutno půdu na vybraném pozemku náležitě upravit nejen fyzikálně, ale i chemicky. Jedná se o vylehčení těžkých půd pískem a organickou hmotou. To znamená do písčité půdy dodat jílovité materiály či rašelinové substráty a naopak do extrémně těžkých půd přidat písek nebo jiný materiál zvyšující podíl vzduchu v půdě. Důležitá je i úprava pH dodáním jemně mletého dolomitického vápence spolu se základním hnojením kombinovaným hnojivem v dávce 2 - 5 kg/100 m2. Dalším důležitým opatřením je odstranění vytrvalých plevelů jako je pýr plazivý, bršlice kozí noha, smetanka lékařská či kopřiva: mechanicky - vybráním všech oddenků a kořenů, nebo chemicky: použitím totálního herbicidu. Aby se docílilo ideální přípravy pozemku, je vhodné tyto úpravy spolu s rytím, orbou či terénními úpravami provést v roce před založením porostu.

 

Před vlastním výsevem se provede jemná příprava pečlivým urovnáním a utužením a hnojení průmyslovými hnojivy, která mělce vpravíme do země. Použitím organického hnojiva biohumus se podpoří vzcházení a odnožování travin, jejich vybarvenost i celková odolnost proti mechanickému zatěžování.

 

Termíny setí jsou v našich podmínkách nejvhodnější: jarní, od poloviny dubna do konce května a podzimní, od poloviny srpna do poloviny září, kdy je půda prohřátá a je dostatečně vlhko. Tam, kde je možnost uměle zavlažovat lze vysévat i letním období.

doporučený výsevek

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

  • 1,5 kg na 100 m2 - krajinné trávníky
  • 2,0–2,5 kg na 100 m2 - užitkové trávníky
  • 2,5–3,0 kg na 100 m2 - sportovní a okrasné trávníky

Semena se vysévají do hloubky 5–10 mm nejlépe "křížovým" výsevem, kdy se jedna polovina množství vyseje jedním směrem a druhá polovina ve směru kolmém na původní směr. Tím se zamezí výskytu "hluchých" míst. Je vhodné smísit osivo s pískem či pilinami. V těžko přístupných terénech se používá hydroosev, nebo se na svažitých a erozích ohrožených pozemcích zakládají porosty pomocí travních rohoží.

 

Ihned po zasetí je nutno osivo zapravit do povrchové vrstvy půdy /zasekat hráběmi/ a mírně utužit, aby se podpořila půdní vzlínavost. Závlaha nově založeného trávníku se má provádět opatrně, aby nedošlo k vyplavování semen nebo vytvoření půdního škraloupu.

 

První sečení po výsevu se provádí nejlépe kosou, případně sekačkou s velmi ostrým žacím ústrojím v době, kdy jsou rostliny náležitě zakořeněné, a to a na výšku asi 5 cm.

ošetřování trávníků

PÉČE O TRÁVNÍK

Zavlažování trávníku patří k nejobtížnějším aspektům správné péče o trávníky. V zásadě platí dodávat takové množství vody, aby trávník mohl dobře růst a aby se v porostu udržovalo vhodné mikroklima. Nejpříznivější doba pro zalévání je brzy ráno. Večerní závlaha je možná, ovšem podporuje vznik plísní. Nejvhodnější je trávník zavlažovat pomocí postřikovačů, které vytvářejí jemné kapky nebo mlhu.

Sekání – první sečení po výsevu se provádí v době, kdy jsou rostliny náležitě zakořeněné, a to na výšku asi 5 cm. Další sečení jsou dána momentálním stavem porostu, typem travní směsi a účelem, pro který se trávník pěstuje. Příliš nízkým sečením dochází k nadměrnému odnožování, tvoří se užší listy, snižuje se růst kořenů a kořeny mělčeji zakořeňují. Pokosenou hmotu z intenzivně ošetřovaných trávníků odstraňujeme.

Vertikutace – provzdušnění trávníku a odstranění plevele, mechu či zplstnatělé trávy. Ideálně provádíme dvakrát do roka na jaře a na podzim k zazimování. Poté zavlažíme, pohnojíme a popřípadě dosejeme.

Výživa trávníku – pravidelné hnojení je důležité nejen pro růst trávníků, ale také pro jeho zabarvení, odolnost vůči zátěži, přezimování a vývin kořenů. Trávník hnojíme podle aktuální potřeby a zásoby živin v půdě. Hnojivo se aplikuje na povrch trávníku rovnoměrným rozhozem. Listová plocha musí být suchá. Po přihnojení trávník důkladně zavlažíme.
Sbírání listí – spadené listí je třeba pravidelně z trávníku odstraňovat, aby nedocházelo k zahnívání a plesnivění trávníku.

Obnova – ztrácí-li trávník svoji funkčnost a estetický vzhled, můžeme jej určitými zásahy zlepšit. Aerifikací provzdušňujeme půdu, vertikutací prořezáme travní drn, tím dojde ke zlepšení výměny vzduchu a vody mezi půdou a ovzduším. Povrchové nerovnosti odstraníme válením nebo smykováním. Mezerovitost odstraníme přísevem směsi nebo určitého druhu. Pokud v trávníku převládá více než 50 % plevelů a nevyhovujících druhů, je účelnější přistoupit k jeho likvidaci a založit dle uvedeného postupu trávník nový.

 

obnova trávníků

OBNOVA TRÁVNÍKŮ

Ztrácí-li trávník svoji funkčnost a estetický vzhled, můžeme jej určitými zásahy zlepšit. Aerifikací provzdušňujeme půdu speciálními vidlemi s dutými hroty. Tím dojde ke zlepšení výměny vzduchu a vody mezi půdou a ovzduším. Vertikutace je prořezání travního drnu do hloubky několika milimetrů speciálními stroji nebo ručně specialními hráběmi, s cílem odstranit odumřelé výhonky, mechy, a poškodit širokolisté plevele. Vzniklé mezery se vyplní kompostem nebo pískem a případně dosejí. Povrchové nerovnosti odstraníme válením nebo smykováním. Mezerovitost odstraníme přísevem směsi nebo určitého druhu. Pokud v trávníku převládá více než 50% plevelů a nevyhovujících druhů, je účelnější přistoupit k jeho likvidaci a založit dle uvedeného postupu trávník nový.

eu pruh2017